Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre Yönetimi İşleri Şube Müdürlüğü Kamu Standartları

  

ÇEVRE YÖNETİMİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ             (EN GEÇ)

1

Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 15/03/2012 tarih ve 1239 sayılı/2012-9 No’lu Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı konulu Genelgesi çerçevesinde hazırlanan 3 adet dosya ve 3 adet proje CD’si
 3. Onay aşamasında proje onay ücret dekontu

     

30 gün

2

Enerji Teşviği

Beş Yıl Süreli Geri ödeme belgesinin verilmesi,

 1. Çevre Kanunu uyarınca alması gereken Çevre İzni/Çevre İzin Lisansı Belgesi
 2. Arıtılan atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda, atıksu deşarjı olmadığına dair belgeleri sunmak,
 3. Arıtma tesisinde kullanılan elektrik enerjisini ölçen ayrı bir elektrik sayacının olduğuna dair elektrik abonelik sözleşmesini veya ilgili kurum veya kuruluştan alınacak olan resmi belge
 4. Geri Ödeme Belgesi bedelinin ödendiğine dair makbuz
 5. Ek-2'de yer alan atıksu beyan formunu Bakanlığın Çevresel Bilgiye Erişim Sisteminde noksansız olarak doldurmak ve sunmak

Geri Ödeme Belgesi Alanlar için;

Her yıl Enerji teşviği talebi için (Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan enerji giderinin bir kısmının geri ödenmesi)

 1.  Kurum, kuruluş ve işletme yetkilisi veya yetkilileri tarafından imzalanmış başvuru dilekçesi
 2. Geri ödemenin talep edildiği yıla ait su kirliliğinin önlenmesine ilişkin mevzuata aykırılık sebebiyle hakkında idari yaptırım uygulanan atıksu altyapı tesisi yönetimlerinin, cezaya neden olan aykırılıkların giderildiğine ilişkin olarak il çevre ve şehircilik müdürlüğünden alacakları resmi yazı/Ceza almadığına dair İl Müdürlüğü yazısı
 3. Geri Ödeme Belgesi fotokopisi
 4. EK-3'te yer alan taahhütnamenin doldurulmuş örneği
 5. EK-4'te yer alan elektrik tüketim ve tutar tablosunun doldurulmuş örneği
 6. İlgili döneme ait elektrik faturaları ve ödendi makbuzlarının tamamı
 7. Deşarj izin belgesi veya deşarj konulu çevre izin belgesinin örneği
 8. Ödemenin yapılacağı ay itibarıyla 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu yoktur yazısı

 

 

 

 

Belge verilmesi için       

 30 gün

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geri ödeme için               15 gün

3

Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Atık deposunun özellikleri, resimleri, genel yerleşim planı (ölçekli), atıksu/sızıntı suyu toplama kanallarının bağlantılarını gösterir ölçekli teknik imza onaylı vaziyet planı,
 3. Atık miktarları (aylık/yıllık),
 4. Atıkların nasıl bertaraf edileceğini gösteren bilgi ve belgeler (UATF, Sevk İrsaliyesi vb.),
 5. Yenileme ise eski belgenin orjinali,
 6. Tesis Vaziyet Planı,
 7. Geçici Depolama İzin bedelinin dekontu.

 

 

20 gün

4

Bitkisel Atık Yağ Geçici Depolama İzni

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile yapılan sözleşme/protokol,
 3. Tesis Projesi,
 4. İşletme Planı,
 5. Depolama yapılacak alan hakkında bilgi,
 6. Oluşan atık madde cinsi ve miktarları,
 7. Güvenlik havuzu hacmi,
 8. Sızdırmazlık sağlama malzemesi hakkında bilgi
 9. Yenileme ise eski belgenin orjinali
 10. Firma bilgileri (ad, vergi no, adres vb.)
 11. Taşıma yapacak araçlar ve firma için taşıma lisansı

 

 

 

 

30 gün

5

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Onayı

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. İlgili mevzuat kapsamında hazırlanan  Endüstriyel Atık Yönetim Planı.

30 gün

 

 

6

UATF’ lerin Değerlendirilmesi

 1. Üst yazı,
 2. UATF Formu D nüshası ve fotokopisi.

 

5 gün

7

Tıbbi Atık Raporu

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Rapor.

 

5-7 gün

8

Kurşun Geri Kazanım Tesisleri Aylık Çalışma Raporları

 1. Üst yazı,
 2. Aylık rapor.

 

20 gün

9

Atık                         Yağ Üreticilerinin Beyan Formu

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Beyan Formu.

5 gün

10

Ambalaj Şifre ve Kod Temini

 1. Başvuru Dilekçesi,

Vergi No

Tel - Fax

E-mail

Çevre Sorumlusu bilgisi

 1. İşletmenin faaliyete geçtiği tarihi belirtir resmi belge.

5 gün

11

Ambalaj Bildirim Onayı

 1. Dilekçe,
 2. Ek-4 Ambalaj Üreticisi Formları (veri tabanı çıktısı),
 3. Ek-5 Piyasaya Süren Formları (veri tabanı çıktısı) .

 

15 gün

12

Çevre Bilgi Sistemi

 1. Sistem müracaat formu çıktısı

5 gün

13

Egzoz Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi Verilmesi

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. İstasyon adına 12047 ve/veya TS-EN 45004  Uygunluk Belgesi (Noter onaylı 2 adet)
 3. Egzoz emisyon ölçümlerinde her istasyonda en az iki (2) ölçüm personeli olacak ve personel en az meslek lisesi motor, makine, elektrik, elektronik, kimya ve benzeri bölümlerin mezunu yada bu konuda en az bir yıl pratik eğitim aldığına ilişkin belge,
 4. Cihazların TS ISO 3930’A belgelerinin bulunması ve 72/306/AT Yönetmeliğinde tanımlanan özelliklere uygun olduğuna ilişkin belge,
 5. Cihazların kalibrasyon sertifikaları,
 6. İstasyonda cebri havalandırma sistemi ve ölçüm esnasında egzoza  monte edilen aparat fotoğrafı,
 7. Ulaştırma Bakanlığının verdiği “İşletme Yetki Belgesi” veya “Geçici İşletme Yetki Belgesi” nin verildiği kurumca onaylanmış suret,
 8. Yetki Belgesi ücretini gösterir dekontun bir nüshası,
 9. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İstasyon yetkilisi arasında imzalanan ve sayfaları paraflanmış protokol örneği,
 10. İmza Sirküleri.

 

20 gün

14

Egzoz Emisyon Aylık Veri Değerlendirilmesi

 1. Üst yazı,
 2. Aylık rapor.

10 gün

 

15

Nakdi Yardım Talebi

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Encümen Kararı,
 3. Gerekçe Raporu,
 4. Yaklaşık Maliyet Tablosu,
 5. Protokol,
 6. Taahütname.

 

 

 

 

20 gün