Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğünün Görevleri

      10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2/7/2018 tarih ve 703 sayılı KHK. ile 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü kaldırılmış ve anılan birimin vesayet yetkisine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukları İçişleri Bakanlığında ve/veya İçişleri Bakanında kalması; Bunun dışında kalan görev, yetki ve sorumlulukları ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanına devredilmesi hükme bağlanmıştır. Bu esas ve usuller doğrultusunda ilgili Genel Müdürlüğün devir ve tasfiye işlemleri tamamlanmış 03.08.2018 tarihinde devir protokolü imzalanmıştır. Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan ve yerel yönetimlerle ilgili hizmetler, 07.08.2018 tarih ve 138314 sayılı yazı eki(EK-1) listede belirtilen “5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 2560 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatlar” dahilindeki hizmetler gereği;

  1. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili Valiliğe gönderilen her türlü karar ve talepler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
  2. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin hukuki konulardaki görüş taleplerini cevaplamak, Bakanlık görüşü oluşturulması gerekenleri Bakanlığa iletmek,
  3. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirerek Bakanlığa iletmek,
  4. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleriyle ilgili olup mevzuat gereğince Valilik ve Kaymakamlık tarafından görülmesi gereken iş ve işlemler ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer iş ve işlemleri yürütmek,

     Şubemizin görevleri arasında yer almaktadır.