Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Genel Kurul Müracaat İşlemleri

GENEL KURUL TOPLANTISINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİNDE BULUNAN KOOPERATİFLERİN BAŞVURUSUNDA DİLEKÇE EKİNDE İSTENEN BELGELER

 

1-DİLEKÇE (EK-1)

2-ÇAĞRI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile)

3-GENEL KURUL GÜNDEMİ (yetkili kişilerin ıslak imzası ile)

4-GENEL KURUL ÇAĞRI LİSTESİ ASLI (aslının aynı, yetkili kişilerin ıslak imzası ile) - (İadeli taahhütlü davet mektubu listesi ve/veya elden imza karşılığı teslim listesi gerekli görülürse gazete ilanı)

5-TİCARET SİCİLİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİ (Başvuru sahipleri, Ticaret Sicil Memurluğundan genel kurul için, kooperatifi temsile yetkili son yönetim kurulu üyeleri olduklarını gösterir belge)

6-VEZNE ALINDISI ASLI (ESKİŞEHİR Defterdarlığına bizzat yada ESKİŞEHİR Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün Ziraat Bankası İ-BAN:TR69 0001 0001 1700 0010 0054 23 nolu hesabına KOOPERATİF ÜNVANI VE KOOPERATİF VERGİ NUMARASI belirtilerek yatırılacaktır. Üzerinde Kooperatif ünvanı ve vergi numarası bulunmayan dekontlar işleme alınmayacaktır. Ayrıca yapılacak olan genel kurul toplantısı mesai saatleri dışında tamamlanırsa ücret farkı yatırılması gerekmektedir.)

7- SON GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI FOTOKOPİSİ

8- SON GENEL KURUL TOPLANTISININ TİCARET SİCİLE TESCİLİNİN GAZETE FOTOKOPİSİ (Tescile tabii olmayan genel kurullar için evrakların Ticaret Sicil Müdürlüğüne verildiğine dair teslim belgesi)

 

Önemli Not: Toplantı gününden en az 15 gün önce temsilci talebinde bulunmayan kooperatiflerin yapacakları Genel Kurullara Temsilci görevlendirilmeyecektir.

 

 

GENEL KURUL TOPLANTISINA GİDİLDİĞİNDE BAKANLIK TEMSİLCİSİNCE ALINACAK VE TAMAMLANACAK DİĞER BELGELER

 

1-GENEL KURUL TUTANAĞI

2-HAZİRUN CETVELİ (EK-6)

3-VEKALETNAMELER (Not: Sadece 1.derece yakınlar (anne, baba, eş, çocuk, kayınvalide, kayınpeder) ile ortaklara verilen ıslak imzalı vekaletler kabul edilecektir. Kardeş yasal olarak 1. Derece yakın kabul edilmemektedir. Üstünde ıslak imza bulunmayan (faks ve fotokopi) ve yukarıdaki vasıflara uymayan kişilere verilecek vekaletler noter tasdikli olsa dahi kabul edilmeyecektir.)

4-BİLANÇO

5-GELİR-GİDER CETVELİ

6-KOOPERATİF GENEL KURUL BİLGİ FORMU (EK-5)

7-MAL BEYANI (EK-10) (Sonu 0 ve 5 olan senelerde ve yönetime yeni giren üyeler için)

8-E-KOOPERATİF TEBLİĞİ (EK-7)

9-DAMGA VERGİSİNİN YATTIĞINA DAİR MAKBUZ ( 2021 yılı için 110,70-TL (bilançolar için :74,90-TL, gelir tabloları için :35,80-TL toplam:110,70-TL))

10-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (EK-8) (11.06.2008 tarih ve 26903sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe uyun formatta)

11-DENETİM KURULU RAPORU (EK-9) (11.06.2008 tarih ve 26903sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe uyun formatta)