Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Yapı Kooperatifi Kuruluşu Sırasında İstenen Belgeler
  1. Başvuru dilekçesi (Ek-11),
  2. En az 7 (yedi) kurucu tarafından imzalanmış ve Ticaret Sicil Müdürlüğünce tasdikli 6 (altı) adet Anasözleşme,
  3. Yönetim ve Denetim kurullarına ait taahhütname (Ek-19),
  4. Yönetim kurulu imza sirküleri,
  5. Tüm kurucu ortakların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı veya Nüfus cüzdan suretleri,
  6. Tüm kurucu ortakların İkametgâh belgeleri,
  7. Tüm kurucu ortakların Mal beyanları,(Örnek mal beyan formu Ek-10)
  8. Tüm kurucu ortakların Adli Sicil kayıtları.

 

 

Not: Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve/veya Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kuruluş işlemlerinde yukarıda belirtilen belgeler ile birlikte ayrıca tüm kurucu ortaklardan meslek odası, esnaf odası vb. kayıt bilgileri istenecektir.