Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü Görevlerimiz

 

GÖREVLERİMİZ

 

1)   4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve işlemleri yürütmek,

2)   Yapı laboratuvarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam genişletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuvarlarının belgelendirme, vize, onay ve ara denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuvarların belgelendirme incelemesini yapmak,

3)   Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yardımcı kontrol elemanları ile, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini yürütmek, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,

4)   Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuvarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere kontör yüklemek,

5)   Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,

6)   Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama denetçisi, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri, işe başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,

7)   Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize işlemlerini yürütmek,

8)   Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,

9)  Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,

10)  Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,

11)  İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin etmek,

12)  Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,

13)  Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,

14)  Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye bildirimde bulunmak,

15)  Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek,

16)  Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek,

17)  Denetçi ve yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek, denetim faaliyetinin  durdurulmasına sebebiyet veren yardımcı kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında suç duyurusunda bulunmak,

18)  Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen işlemleri yürütmek,

19)  Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve takibini sağlamak,

20)  İnşaat ve tesisat müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“ verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik ortamda kayıtlarını tutmak, “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,

21)  Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,

22)  Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.