Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Eskişehir Valiliği
Eskişehir Valiliği
* Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü Görevlerimiz

YAPI MALZEMELERİ ŞUBESİNİN GÖREVLERİ

1)  Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek,

2)  Gerçekleştirilen Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak, sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,

3)  Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde bilgilendirmek,

4)  Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek,

5)  Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak,

6)  Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek,

7)  İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,

8)  EKB kuruluşlarına yönelik yetki belgesi müracaatı yapılmasına müteakip, mevzuat çerçevesinde görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor düzenlemek ve Bakanlığa bilgi vermek,

9)  Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkındaki şikâyetleri Bakanlığımıza bildirmek.

10)  İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuvarlarının faaliyetlerini yürütmek, PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot, donatı tespitini ve demir-çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak,

11)  Bakanlığımızın talebi halinde yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak,

12)  Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.